تبلیغات
نشونِ بی نشون
نشونِ بی نشون

سوال -بكارگیری نیرو تحت عنوان قرارداد معین در استانهای محروم به چه شكل می تواند صورت گیرد؟  ج-تا اطلاع ثانوی جذب نیرو در قالب قرار داد انجام كار معین ممنوع می باشد و صرفا تمدید قرارداد كسانی كه قبلا همكاری داشته اند با رعایت دقیق تمام بندها و مفاد ابلاغیه 1319/200  مورخ 8/2/86 قابل بررسی و طرح در كمیسیون مربوطه خواهد بود و موارد استثنا با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی صورت خواهد پذیرفت .

 

 

 

سوال - با توجه به عدم كسر حق بیمه از حقوق همكاران  قرارداد كار معین و ایجاد مشكل آیا امكان تجدید نظر وجود دارد؟  ج - از آنجائیكه با افراد مزبور به صورت حجمی قراردادمنعقد گردیده ، دستگاه هیچ مسئولیتی در پرداخت حق بیمه نخواهد داشت و این نیروها باید شخصا" بیمه خویش را پرداخت نمایند .

 

 

 

سوال -نیروهای حقوقی امور اراضی كه در قالب انجام قرارداد كار معین بكارگرفته شده اند در آینده چه وضعیتی خواهند داشت؟  ج - در حال حاضر امكان تمدید قرارداد برای نیروهای مذكور مشروط به پرداخت حق بیمه توسط خود افراد، وجود دارد.

 

 

 

سوال -با توجه به میزان اضافه كار انجام قرارداد كار مشخص، آیا 25% لحاظ شده  با ماموریت روزانه است یا حق ماموریت از 25% مستثنی می باشد؟  ج -با توجه به تصریح مفاد بندهای11 و 13  بخشنامه شماره 4848/100 مورخ 20/1/86 سازمان مدیریت و  برنامه­ر­­­­یزی كشور(سابق) كه اشعار می دارد :  در صورت ارجاع كار اضافی به طرف قرارداد تا سقف 25% مبلغ كل قرارداد برای طول مدت قرارداد ، اضافه كار تعلق می گیرد.  در صورتیكه طرف قرارداد با توجه به شرح وظایف مربوطه به جهت انجام وظایف محوله به ماموریت اعزام گردد به ازاء هر روز ماموریت 120000 ریال فوق العاده ماموریت روزانه قابل پرداخت می باشد. فلذا پرداخت حق ماموریت علاوه بر اضافه كار تعیین شده امكانپذیر است.

 

 

 

سوال -آیا برای كاركنان قرارداد كار معین گزینش الزامی است یا خیر؟  ج -  انجام گزینش برای افرادی كه به هر عنوان وارد دستگاه می شوند (حتی  قرارداد معین) الزامی است .

 

 

 

سوال -اخیراً دیوان محاسبات و بازرسی استان به نوع قرارداد كار مشخص در سازمان ایراد گرفته است و اظهار داشته­اند كه با قرارداد قانون كار مغایرت دارد ،این مورد چگونه باید عمل كرد؟   ج- در حال حاضر در رابطه با نوع قرارداد هیچ اشكالی توسط دیوان محاسبات به این وزارت اعلام نگردیده مگر در نحوه پرداخت مبالغی تحت عنوان « سایر» كه این مهم نیز در حال پیگیری و حل مشكل می­باشیم.

 

 

 

سوال -راجع به عدم جذب نیرو در سالهای آتی و لزوم برنامه ریزی نیروی انسانی و بخصوص در مورد  قراردادهای كار معین چه تدابیری اندیشیده اید؟   ج - تصمیم گیری در چنین مواردی مستلزم بررسی وضعیت نیروی انسانی وزارت متبوع خواهد بود كه با توجه به پیگیریهای در حال اقدام ، برنامه ریزیهای مورد نیاز صورت خواهد پذیرفت .

 

 

 

سوال -آیا امكان جذب نیروهای قرارداد كار معین روحانیون كه متاسفانه محل تامین اعتبار هم ندارند هنوز امكان پذیر است؟ یا اینكه با توجه به  بخشنامه جدید معاون وزیر سهمیه جذب نشده از بین می رود؟  ج- ابلاغیه شماره  11318/200  مورخ 4/9/88  مبنی بر عدم امكان جذب نیرو تحت عنوان قرارداد معین شامل كلیه افراد برای كلیه مشاغل می­باشد لذا در این خصوص استثنایی قابل اعمال نیست.

 

 

 

سوال -برنامه محاسبه حق ماموریت مشمولین و قراردادكار مشخص در سیستم MIS موجود نیست آیا در دستور كار قرار دارد ؟  ج-برنامه مورد نظر در سایت این دفتر تحت عنوان فایل mar.mth قرار گرفته است .

 

 

 

سوال -پرداخت عناوین رفاهی نیروهای قرارداد كار مشخص نظیر حق مسكن، حق ایاب و ذهاب و... آیا باید در متن قراردادشان منظور گردد یا بصورت جداگانه در قالب لیست می توان پرداخت نمود؟  ج- پرداخت موارد مزبور در صورت وجود اعتبار حتما می بایست در فیش حقوقی لحاظ گردد لذا درج موارد در حكم با قرارداد منتفی است .

 

 

سوال -با توجه به اینكه درآگهی استخدام  برای نیروهای پیمانی درج گردیده كه اگر هر زمان یكی از مدارك  استخدام مثل مدرك تحصیلی دچار مشكل باشد ، سازمان مستقیماً لغو عضویت می كند چنانچه مدرك تحصیلی یكی از نیروهای قرارداد كار مشخص مشكل داشته باشد آیا به صورت مستقیم و یكطرفه می توان با فرد موصوف لغو قرارداد كرد یا خیر ؟  ج-  از آنجائیكه افراد مزبور فارغ از مدرك تحصیلی و به واسطه اشتغال در شركت ها بر اساس مصوبه هیئت وزیران به قرارداد مشخص تبدیل وضع شده اند ، اشكال و یا اختلاف  در مدرك تحصیلی باعث فسخ قرارداد نخواهد شد ولی در صورتیكه مدرك تحصیلی جعلی ارایه عنوان باشند به واسطه تخلف ، فسخ قرارداد با توجه به شرایط مزبور در قرارداد امكان پذیر می باشد.

ارسال در تاریخ شنبه 29 آذر 1393 توسط نشون بی نشون
عنوان 8: همكاران پیمانی – قرارداد كار مشخص و معین

سوال  - تمدید قرارداد همكاران مشمول قرارداد پیمانی را قانونگذار با شرایطی ذكر كرده نظر آن دفتر چیست:  پاسخ: باعنایت به اینكه تا كنون دستورالعمل راجع به تمدید قرارداد همكاران پیمانی به دستگاههای اجرایی واصل نشده بنابراین ملاك عمل ماده 49 قانون خدمات كشوری میباشد در ضمن این مهم در برنامه نرم افزاری لحاظ شده كه عنقریب در اختیار كاربران قرار خواهد گرفت.

 

 

 

سوال - آیا تمدید قرارداد همكاران پیمانی مستلزم اخذ نظریه گزینش است.  پاسخ:"ماده (2) آئین نامه اجرایی قانون گزینش كشور مصوب 25/5/77 "  امر گزینش را صرفاً درباره داوطلبان ورود به خدمت مقرر نموده است لذا برای تمدید قرارداد نیازی به اخذ تائیدیه گزینش نمی باشد.شایان ذكر است در صورتیكه در تاییده اولیه از سوی گزینش چنانچه مدت قیدشده باشد میبایست بر اساس نظریه گزینش اقدام شود.

 

 

   

سوال - آیا به همكارانی كه به صورت پیمانی در دستگاه فعالیت می نمایند می توانند با استعفاء قطع خدمت نمایند.  پاسخ: باستناد مفاد ماده 48 قانون مدیریت خدمات كشوری بهره مندی از استعفاء جهت قطع خدمت فقط مختص همكاران رسمی می باشد و هر گونه قطع خدمت همكاران پیمانی با استعفاء بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه می باشد. لازم است چنانچه همكاران پیمانی آن سازمان بواسطه استعفاء با آن سازمان قطع خدمت نموده اند نسبت به اصلاح احكام كارگزینی آنان اقدام نمایند.

 

 

 

سوال - پرداخت حق سنوات مربوط به سالهای قبل نیروهای قرارداد كار مشخص به چه صورتی است ؟  پاسخ : حق سنوات نیروهای مذكور بابت هر سال خدمت یك ماه مزد ثابت بر اساس مزد  سال 88 قابل پرداخت می باشد.

 

 

 

سوال - بكار گیری نیرو بعنوان قرارداد كار معین چگونه است ؟  پاسخ : نحوه بكارگیری نیروهای مذكور كمافی السابق قابل پیگیری می باشدمگر اینكه عدم بكارگیری بنا به تشخیص وزارت باشد كه از طریق بخشنامه باطلاع خواهد رسید .

 

 

 

سوال - بكارگیری نیروهای قرار داد كار مشخص و معین به چه صورتی است ؟  پاسخ : بكار گیری نیروهای مورد نظر بر اساس مقررات ابلاغی بوده و لیكن تعداد همكاران با عنوان قرارداد كار مشخص و معین چه مربوط به سالهای گذشته و چه در سال جاری نباید از 10% پست های سازمانی مصوب و قابل تخصیص آن واحد بیشتر باشد. لذا در زمان عقد قرارداد بایستی درصد مذكور در نظر گرفته شود.

 

 

 

سوال - با توجه به عدم امكان افزایش رقم تحت عنوان سایر در احكام نیروهای قرار داد كار مشخص علت درج این عنوان در حكم چیست؟  پاسخ : همانگونه كه بند 8 بخشنامه شماره 4468/200 مورخ 7/4/88 معاون محترم وزیر نیز تاكید گردیده است. پرداخت مزایای رفاهی در صورت تامین اعتبار و رضایت از عملكرد همكار صرفآ در فیش حقوقی افراد بر اساس بند 5/5 به عنوان سایر  قابل پرداخت خواهد بود .  لذا در صورتی كه مبلغ مزبور قرار بود در حكم درج گردد , در هر صورت می بایست پرداخت گردد و دیگر بحث در صورت اعتبار و رضایت از عملكرد فرد منتفی می نمود.

 

 

 

سوال -آیا نگهبانان قرارداد كار مشخص به علت ضرورت كار می توانند مشمول بند 11 قرارداد كار مشخص از اضافه كار مربوطه استفاده كنند؟  پاسخ : نیروهای مذكور می توانند تا سقف 25 درصد مبلغ كل قرارداد برای طول مدت قرارداد اضافه كار دریافت نمایند.

 

 

 

سوال - آیا ارتقاء مدرك تحصیلی نیروهای قرارداد كار مشخص و پرداخت پاداش ازدواج به آنان امكانپذیر می باشد یا خیر ؟   پاسخ : ارائه مدرك تحصیلی جدید موجب ارتقاء و تغییر شغل همكاران مزبور نبوده و در حكم كارگزینی آنان تأثیری ندارد . پاداش ازدواج به اینگونه همكاران امكانپذیر نمی باشد .

 

 

 

سوال - با توجه به مشخص نبودن نرخ اضافه كاری  همكاران قراردادمشخص ، نحوه اقدام چگونه است ؟  پاسخ : مبلغ اضافه كار ساعتی همكاران قرارداد مشخص براساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می گردد .

میزان ساعت كار اضافی ×   مزد فرد =  مبلغ اضافه كار همكاران قرارداد كار مشخص

                         176

مشروط بر اینكه از سقف 25% مبلغ كل قرارداد ( حقوق و مزد ) بیشتر نباشد.

 

 

 

سوال - سقف مزایای قابل پرداخت به كاركنان قرارداد كار مشخص چگونه است ؟  پاسخ : میزان سقف جهت پرداخت مزایای نیروهای مذكور با توجه به اعتبارات استانی خواهد بود.

 

 

 

سوال - آیا خرید سنوات نیروهای قرارداد كار مشخص سه سال گذشته میسر می باشد.  پاسخ: با توجه به بند (3) بخشنامه شماره 4468/200 مورخ 7/4/88 معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این وزارت قابل پرداخت می باشد.

 

 

 

سوال - اجازه دهید برای همكاران قراردادكار مشخص نیز بیمه كسر و به تأمین اجتماعی واریز شود ؟  پاسخ : كسر بیمه از همكاران قراردادكار مشخص و واریز آن به تأمین اجتماعی لازم است و حتماً می بایست این مهم صورت پذیرد.

 

 

 

سوال - همكاران قرارداد كار مشخص تابع كدام قانون هستند ؟ از نظر حمایتی چطور ؟  پاسخ : وفق بند ( 6 ) بخشنامه شماره 4468/200 مورخ 7/4/88  موضوع نحوه تمدید و عقد قراردادكار مشخص، و همچنین نظریه دفتر حقوقی ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منضم به بخشنامه مزبور همكاران مورد نظر تابع هیچ یك از قانون كار و مقررات مرتبط با همكاران پیمانی و رسمی نمی باشند و صرفاً از مقررات داخلی وزارت تبعیت می نمایند . ضمناً از نظر حمایتی ، بیمه و كسور بازنشستگی آنان وفق بند ( 7 ) بخشنامه مزبور كسر و به تأمین اجتماعی واریز می گردد .

 

 

 

سوال - پیشنهاد می شود از همكاران قرارداد كار معین بیمه كسر تا با مشكل قراردادهای سابق مواجه نشوید ؟  پاسخ : با توجه به اینكه با افراد مورد نظر قرارداد حجمی انعقاد می­شود مشمول پرداخت ، بیمه توسط دستگاه نیستند( بزودی فرم قرارداد این نیروها ارسال خواهد شد) فلذا اصلح است برای جلوگیری از مشكلات این نیروها پرداخت هر مرحله از مبلغ قرارداد مستلزم ارائه واریزی حق بیمه این نیروها( بیمه خویش فرما) خواهد بود موضوع مورد نظر در دست بررسی است كه انشاء الله به نتیجه مزبور خواهد رسید.    

 

                 

   

سوال -  آیا تغییر وضعیت جانبازان قرارداد كار مشخص هنوز قابل پیگیری می­باشد یا نه .  پاسخ: تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان مشمول قرارداد كار مشخص به قوت خود باقی می­باشد.

 

 

 

سوال - آیا ارتقاء مدرك تحصیلی برای نیروهای قرارداد كار مشخص میسر است.  پاسخ:ارائه مدرك تحصیلی جدید تاثیری در وضعیت همكاران قرارداد كار مشخص ندارد.

 

 

 

سوال - وضعیت حقوق و كسر كسور قرارداد كار معین چیست.   پاسخ: دریافتی این قبیل  افرد بر اساس مدت ، حجم كار، اهمیت وظیفه و.... توسط واحدهای سازمانی به صورت مستقل محاسبه و تعیین می شود ولی در مورد كسور بیمه ای می بایست خود افراد نسبت به واریز كسور حقوق مربوطه اقدام نمایند. لازم به توضیح است پرداخت حقوق هر دوره چند ماهه افراد مزبور به شرطی اعمال می گردد كه مستند واریز كسور توسط خود افراد به تامین اجتماعی به واحد سازمانی ارائه گردد.

 

 

 

ارسال در تاریخ شنبه 29 آذر 1393 توسط نشون بی نشون

عکاس خودم
محمد حاجی هاشمی
تقدیم به همه دوستان

از عرش تا عرش...پیاده روی اربعین سال 93


ارسال در تاریخ دوشنبه 24 آذر 1393 توسط نشون بی نشون
ارسال در تاریخ دوشنبه 24 آذر 1393 توسط نشون بی نشوننمای مسجد باید معرفت‌زا باشد.
"مسجدنما" جایی است برای طرح‌های گرافیکی مناسب برای استفاده در مسجد.
به امید خدا بنا داریم در این وبلاگ هر آنچه یک مسئول فرهنگی مسجد برای نصب در مسجد نیاز دارد، تولید کرده و انتشار دهیم.
ان‌شاءالله بسته‌های تابلو اعلانات، حداکثر تا عصر پنجشنبه هر هفته آماده دریافت خواهد بود.
استفاده از این طرح‌ها برای همه و در همه جا آزاد است.
حتی در صورت حذف نشان "مسجدنما"ی گوشه طرح‌ها!
masjednama.ir طبقه بندی: بصیرت، خانواده، مذهب، خدا،
ارسال در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1393 توسط نشون بی نشون

دانلود سریال مستند ظهور (The Arrivals) با زیرنویس فارسیدانلود سریال مستند ظهور (The Arrivals) با زیرنویس فارسی

مستند سریالی ظهور || می‌خواهیم شما را به دیدن یکی از مهم‌ترین، قوی‌ترین و تأثیرگذارترین مستندهای روی اینترنت دعوت کنیم. این مجموعه مختص گروه خاصی از انسان‌ها با نژاد و یا دین خاصی نیست بلکه همه انسان‌های آزادی‌خواه بایستی این مجموعه را تماشا کنند.

مستند سریالی “ظهور”، مستندی است قوی راجع به فراماسونری و حکومت جهانی شیطانی آن‌ها که توسط مسلمانان اروپا ساخته شده است.

مستند سریالی ظهور :

- چرا مسائل جهان امروز، به صورت کنونی است؟

مستند سریالی ظهور :

- چه کسانی جهان را کنترل می‌کنند؟

مستند سریالی ظهور :

- چرا این همه خشونت و کشتار در اطراف جهان وجود دارد؟

مستند سریالی ظهور :

- چه ارتباطی بین فرعون امروزی و “نظم نوین جهانی” وجود دارد؟

مستند سریالی ظهور :

- چه وجه اشتراکی بین جورج بوش، اباما و ملکه انگلیس وجود دارد؟

مستند سریالی ظهور :

- چرا شیطان‌پرستی امروز توسط سران کشورهای استعمارگر و صهیونیست پشتیبانی می‌شود؟

مستند سریالی ظهور :

- مقصود واقعی اشیاء پرنده ناشناخته (UFO) چیست؟

مستند سریالی ظهور :

- هدف واقعی فروپاشی اقتصادی در جهان چیست؟

مستند سریالی ظهور :

- دجال (ضد امام مهدی و ضد مسیح) کیست و هدف او و ابزارهای رسیدن به آن هدف چیست؟

این‌ها سوالاتی هستند که در این مجموعه مستند به آن‌ها پاسخ داده می‌شود.

هدف این مجموعه، افشای طبقه ممتاز، زر سالار و جهان خواهی است که تمامی جنبه‌های زندگی بشریت را کنترل و برنامه‌ریزی می‌کنند.

بارها و بارها سایت تولیدکننده این مجموعه (http://www.wakeupproject.com)، مورد حمله واقع‌شده و سایت از خدمات‌دهی خارج شده است.

در هر حال، ما این مجموعه را به صورت کامل باکیفیت خوب و با قالب Divx در اختیارداریم.

سعی داریم که ان‌شاءالله زیرنویس‌های انگلیسی و فارسی این مجموعه را به مرور زمان تهیه و ترجمه نماییم تا بتوانیم آن‌ها را در اختیار همه عزیزان قرار دهیم. امیدواریم همه شما با توزیع این مجموعه بین دوستان خود، گامی مهم در جهت مبارزه با این سیستم شیطانی بردارید.

ما تاکنون چند قسمت از این مجموعه را ترجمه کرده‌ایم. ان‌شاءالله به مرور زمان سایر قسمت‌ها را نیز ترجمه و در اختیار دوستان قرار می‌دهیم.

تهیه‌کنندگان این مجموعه، بارها گفته‌اند و ما هم می‌گوییم که هدف، شستشوی مغزی بینندگان و یا تحمیل عقاید و یا ایجاد ترس عمومی نیست و از همه کسانی که این مستند را تماشا کنند می‌خواهیم تا خودشان به تحقیق راجع به موضوع‌های ارائه‌شده در این مستند بپردازند تا به میزان واقعیت مسائل مطرح‌شده پی ببرند.

مهم‌ترین سخن ما “بیداری” و “آگاهی” است. همه ما بایستی نسبت به حوادثی که در جهان اطراف ما اتفاق می‌افتند، بیدار و آگاه باشیم تا بتوانیم جهت آماده سازی و تربیت نسل‌هایی که در آینده میزبان و همراه امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) خواهند بود، خدمت کوچکی کرده باشیم.

اطلاعات مستند:
تعداد قسمت ها: 52
زمان هر قسمت: حدود 10 دقیقه
تهیه کنندگان: (Noreagaa & Achernahr (http://www.wakeupproject.com
کیفیت: Divx 640 * 480
زیرنویس: فارسی و انگلیسی

ما توانستیم با کاهش 40 درصدی حجم فایلها و بدون کاهش کیفیت آنها، زیرنویس های فارسی را روی خود فیلمها بچسبانیم تا هم حجم فایلها کاهش چشمگیری داشته باشد و هم کاربران عزیز برای پخش فیلم با زیرنویس مجزا دچار مشکل نگردند.

دانلود از لینک مستقیم در 5 قسمت:
قسمتهای 0 تا 10
قسمتهای 11 تا 19
قسمتهای 20 تا 29
قسمتهای 30 تا 39
قسمتهای 40 تا 51

دانلود از لینک مستقیم تک تک قسمتها:

قسمت اول (مقدمه) (حدود 30 مگابایت)

قسمت دوم (سندی از قرآن) (حدود 27 مگابایت)

قسمت سوم (کنترل ذهن – گفته های جرج کارلین) (حدود 47 مگابایت)

قسمت چهارم (کنترل ذهن کودکان) (حدود 47 مگابایت)

قسمت پنجم (نشانه های ظهور دجال) (حدود 43 مگابایت)

قسمت ششم (انرژی معماری) (حدود 40 مگابایت)

قسمت هفتم (مبارزه برای انرژی انسان) (حدود 49 مگابایت)

قسمت هشتم (فراعنه امروز) (حدود 47 مگابایت)

قسمت نهم (مدارک تکان دهنده از فراعنه) (حدود 33 مگابایت)

قسمت دهم (هاشم فیلم) (حدود 45 مگابایت)

قسمت یازدهم (نظم دنیوی جهانی) (حدود 47 مگابایت)

قسمت دوازدهم (جادوی موسیقی) (حدود 42 مگابایت)

قسمت سیزدهم (روشنایی دادن به تاریکی) (حدود 47 مگابایت)

قسمت چهاردهم (زن قرمزپوش) (حدود 46 مگابایت)

قسمت پانزدهم (هالیوود) (حدود 47 مگابایت)

قسمت شانزدهم (هالیوود و ارض موعود) (حدود 47 مگابایت)

قسمت هفدهم (رسانه و اسلام) (حدود 47 مگابایت)

قسمت هجدهم (جنگ به خاطر ترور) (حدود 36 مگابایت)

قسمت نوزدهم (ریاکاری دموکراسی) (حدود 46 مگابایت)

قسمت بیستم (پدیده “اشیاء پرنده ناشناخته” – 1) (حدود 47 مگابایت)

قسمت بیست و یکم (پدیده “اشیاء پرنده ناشناخته” – 2) (حدود 47 مگابایت)

قسمت بیست و دوم (در ادامه چه چیزی ارائه می شود؟) (حدود 47 مگابایت)

قسمت بیست و سوم (فرهنگ رایج شیطانی ما) (حدود 47 مگابایت)

قسمت بیست و چهارم (ماتریالیسم و جنگ درون) (حدود 47 مگابایت)

قسمت بیست و پنجم (آزادی جدا شده) (حدود 47 مگابایت)

قسمت بیست و ششم (دجال ضد مسیح اینجاست – 1) (حدود 47 مگابایت)

قسمت بیست و هفتم (دجال ضد مسیح اینجاست – 2) (حدود 47 مگابایت)

قسمت بیست و هشتم (چرا شیطان پرستی توسط رهبران انجام می شود؟ – ۱) (حدود 47 مگابایت)

قسمت بیست و نهم (چرا شیطان پرستی توسط رهبران انجام می شود؟ – ۲) (حدود 46 مگابایت)

قسمت سی ام (حقیقت در مورد خدایان) (حدود 47 مگابایت)

قسمت سی و یکم (زمین شطرنجی و خدایان) (حدود 44 مگابایت)

قسمت سی و دوم (فریب بزرگ) (حدود 47 مگابایت)

قسمت سی و سوم (با ارزش ترین حقیقت) (حدود 38 مگابایت)

قسمت سی و چهارم (انتخاب با شماست) (حدود 43 مگابایت)

قسمت سی و پنجم (تحریف دین) (حدود 47 مگابایت)

قسمت سی و ششم (معبد سلیمان) (حدود 47 مگابایت)

قسمت سی و هفتم ((داستان عیسی (علیه السلام) (حدود 47 مگابایت)

قسمت سی و هشتم (خدای خورشید) (حدود 47 مگابایت)

قسمت سی و نهم (داستان اسلام) (حدود 47 مگابایت)

قسمت چهلم (حقیقت در مورد دوازده امام (آل پیامبر)) (حدود 47 مگابایت)

قسمت چهل و یکم (اعتقادات مشترک) (حدود 47 مگابایت)

قسمت چهل و دوم (دودمان ها) (حدود 47 مگابایت)

قسمت چهل و سوم (نگهبانان دروازه) (حدود 47 مگابایت)

قسمت چهل و چهارم (رمزنمایی 11-9) (حدود 47 مگابایت)

قسمت چهل و پنجم (اهمیت کعبه) (حدود 47 مگابایت)

قسمت چهل و ششم (کعبه و مناسک 11-9) (حدود 47 مگابایت)

قسمت چهل و هفتم (انسان کامل) (حدود 47 مگابایت)

قسمت چهل و هشتم (انسان آزاد) (حدود 47 مگابایت)

قسمت چهل و نهم (ظهور مهدی (علیه السلام)) (حدود 47 مگابایت)

قسمت پنجاه (ظهور دجال) (حدود 47 مگابایت)

قسمت پنجاه و یکم (ظهور عیسی (علیه السلام)) (حدود 47 مگابایت)

قسمت پنجاه و دوم (پایان) (حدود 40 مگابایت)

دانلود از مدیافایر:
http://www.mediafire.com/?ax8xa9eu91z2r 

منبع:بیداری اندیشه
طبقه بندی: بصیرت،
ارسال در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1393 توسط نشون بی نشون
وظیفه هر بچه شیعه و بچه هیئتی و بچه مسجدی است که از این آدمهایی که باعث خراب کردن شیعه هستند براعت بجوید و چهره زشت و انگلیسی این افراد را نمایان کند.
قسم به خدا ک خود خدا و خود امام حسین (ع) طرفداران و صحنه گردانان این آدمها رو شخصا لعن میکنه.

طبقه بندی: بصیرت،
ارسال در تاریخ دوشنبه 3 آذر 1393 توسط نشون بی نشون
تحمیل = دانلود در سایز اصلی و با کیفیتحفظ
493
مشاهدة
2045
حفظ
382
مشاهدة
1663
حفظ
286
مشاهدة
1335
حفظ
255
مشاهدة
1195
حفظ
264
مشاهدة
1112
حفظ
290
مشاهدة
1132
حفظ
301
مشاهدة
1155
حفظ
274
مشاهدة
1141
حفظ
354
مشاهدة
1508
حفظ
275
مشاهدة
1254
حفظ
253
مشاهدة
1183
حفظ
279
مشاهدة
1157
حفظ
258
مشاهدة
1091
حفظ
532
مشاهدة
2739
حفظ
284
مشاهدة
1530
حفظ
229
مشاهدة
1281
حفظ
304
مشاهدة
1398
حفظ
325
مشاهدة
1583
حفظ
257
مشاهدة
2378
حفظ
279
مشاهدة
1087
حفظ
267
مشاهدة
1320
حفظ
306
مشاهدة
1462
حفظ
292
مشاهدة
1476
حفظ
270
مشاهدة
1470

حفظ
284
مشاهدة
1351
حفظ
323
مشاهدة
1867
حفظ
251
مشاهدة
1399
حفظ
303
مشاهدة
1668
حفظ
362
مشاهدة
2579
حفظ
2047
مشاهدة
5250
حفظ
855
مشاهدة
3471
حفظ
1076
مشاهدة
2970
حفظ
1117
مشاهدة
4291
حفظ
1496
مشاهدة
6898
حفظ
1244
مشاهدة
4349
حفظ
534
مشاهدة
2668
حفظ
496
مشاهدة
2617
حفظ
364
مشاهدة
2266
حفظ
574
مشاهدة
2025
حفظ
533
مشاهدة
2181
حفظ
518
مشاهدة
1904
حفظ
843
مشاهدة
3079
حفظ
558
مشاهدة
2380
حفظ
430
مشاهدة
1750
حفظ
277
مشاهدة
1619
حفظ
254
مشاهدة
1343
حفظ
245
مشاهدة
1233
حفظ
915
مشاهدة
3384

برچسب ها: کربلا،

ارسال در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393 توسط نشون بی نشون
تحمیل = دانلود در سایز اصلی و با کیفیت


حفظ
780
مشاهدة
3162
حفظ
426
مشاهدة
2636
حفظ
485
مشاهدة
2496
حفظ
587
مشاهدة
2494
حفظ
528
مشاهدة
2732
حفظ
877
مشاهدة
3905
حفظ
508
مشاهدة
2747
حفظ
745
مشاهدة
3267
حفظ
424
مشاهدة
2292
حفظ
877
مشاهدة
3300
حفظ
467
مشاهدة
2739
حفظ
463
مشاهدة
2159
حفظ
521
مشاهدة
2079
حفظ
621
مشاهدة
2543
حفظ
500
مشاهدة
2475
حفظ
487
مشاهدة
2172
حفظ
600
مشاهدة
3188
حفظ
491
مشاهدة
2956
حفظ
380
مشاهدة
1971
حفظ
487
مشاهدة
2213
حفظ
465
مشاهدة
2172
حفظ
426
مشاهدة
1818
حفظ
463
مشاهدة
2244
حفظ
360
مشاهدة
1533

حفظ
777
مشاهدة
3025
حفظ
393
مشاهدة
1833
حفظ
474
مشاهدة
2153
حفظ
520
مشاهدة
1866
حفظ
346
مشاهدة
1572
حفظ
352
مشاهدة
1462
حفظ
376
مشاهدة
1346
حفظ
921
مشاهدة
4108
حفظ
532
مشاهدة
2356
حفظ
506
مشاهدة
2341
حفظ
616
مشاهدة
1935
حفظ
368
مشاهدة
1592
حفظ
371
مشاهدة
1603
حفظ
647
مشاهدة
2279
حفظ
592
مشاهدة
2328
حفظ
444
مشاهدة
1624
حفظ
431
مشاهدة
1853
حفظ
341
مشاهدة
1397
حفظ
331
مشاهدة
1723
حفظ
330
مشاهدة
1382
حفظ
445
مشاهدة
1694
حفظ
399
مشاهدة
1302
حفظ
296
مشاهدة
1036
حفظ
388
مشاهدة
1110

حفظ
464
مشاهدة
2271
حفظ
543
مشاهدة
2277
حفظ
648
مشاهدة
3071
حفظ
1205
مشاهدة
4035
حفظ
943
مشاهدة
3135
حفظ
617
مشاهدة
2334
حفظ
454
مشاهدة
2115
حفظ
390
مشاهدة
2142
حفظ
416
مشاهدة
1597
حفظ
421
مشاهدة
1574
حفظ
430
مشاهدة
1885
حفظ
597
مشاهدة
2673
حفظ
1743
مشاهدة
11996
حفظ
600
مشاهدة
3136
حفظ
426
مشاهدة
2095
حفظ
357
مشاهدة
1751
حفظ
368
مشاهدة
1589
حفظ
449
مشاهدة
1598
حفظ
376
مشاهدة
1390
حفظ
409
مشاهدة
1385
حفظ
407
مشاهدة
1324
حفظ
347
مشاهدة
1251
حفظ
333
مشاهدة
1207
حفظ
425
مشاهدة
1333


برچسب ها: کربلا،

ارسال در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393 توسط نشون بی نشون
تحمیل = دانلود در سایز اصلی و با کیفیت

حفظ
759
مشاهدة
2995
حفظ
984
مشاهدة
4043
حفظ
845
مشاهدة
5164
حفظ
750
مشاهدة
4393
حفظ
658
مشاهدة
2457
حفظ
387
مشاهدة
2252
حفظ
529
مشاهدة
2779
حفظ
794
مشاهدة
3820
حفظ
699
مشاهدة
2858
حفظ
433
مشاهدة
2745
حفظ
352
مشاهدة
2139
حفظ
444
مشاهدة
2338
حفظ
358
مشاهدة
1714
حفظ
469
مشاهدة
2457
حفظ
471
مشاهدة
1806
حفظ
500
مشاهدة
1556
حفظ
349
مشاهدة
1832
حفظ
299
مشاهدة
1484
حفظ
331
مشاهدة
1339
حفظ
485
مشاهدة
2669
حفظ
426
مشاهدة
1820
حفظ
637
مشاهدة
3008
حفظ
467
مشاهدة
2283
حفظ
365
مشاهدة

حفظ
413
مشاهدة
1144
حفظ
560
مشاهدة
1709
حفظ
460
مشاهدة
1594
حفظ
312
مشاهدة
1080
حفظ
289
مشاهدة
1025
حفظ
280
مشاهدة
959
حفظ
339
مشاهدة
1141
حفظ
367
مشاهدة
1481
حفظ
258
مشاهدة
911
حفظ
237
مشاهدة
839
حفظ
380
مشاهدة
834
حفظ
255
مشاهدة
876
حفظ
422
مشاهدة
968
حفظ
264
مشاهدة
934
حفظ
334
مشاهدة
772
حفظ
350
مشاهدة
820
حفظ
904
مشاهدة
3009
حفظ
446
مشاهدة
2069
حفظ
751
مشاهدة
2134
حفظ
711
مشاهدة
2045
حفظ
544
مشاهدة
1759
حفظ
473
مشاهدةحفظ
357
مشاهدة
1719
حفظ
553
مشاهدة
2462
حفظ
395
مشاهدة
1806
حفظ
328
مشاهدة
1586
حفظ
469
مشاهدة
2745
حفظ
869
مشاهدة
2960
حفظ
1314
مشاهدة
4259
حفظ
909
مشاهدة
2819
حفظ
440
مشاهدة
2119
حفظ
581
مشاهدة
2559
حفظ
792
مشاهدة
3002
حفظ
621
مشاهدة
2487
حفظ
769
مشاهدة
2475
حفظ
552
مشاهدة
2351
حفظ
1025
مشاهدة
3806
حفظ
887
مشاهدة
3646
حفظ
852
مشاهدة
2420
حفظ
930
مشاهدة
2750
حفظ
693
مشاهدة
2333
حفظ
692
مشاهدة
2091
حفظ
669
مشاهدة
2073
حفظ
683
مشاهدة
1996
حفظ
771
مشاهدة
2346
حفظ
650
مشاهدة
2033
حفظ
782
مشاهدة
2172
حفظ
463
مشاهدة
1417

برچسب ها: کربلا،

ارسال در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393 توسط نشون بی نشون
تحمیل = دانلود در سایز اصلی و با کیفیتحفظ
161
مشاهدة
449
حفظ
140
مشاهدة
441
حفظ
143
مشاهدة
442
حفظ
184
مشاهدة
483
حفظ
925
مشاهدة
4819
حفظ
563
مشاهدة
2953
حفظ
420
مشاهدة
2782
حفظ
350
مشاهدة
1801
حفظ
181
مشاهدة
1465
حفظ
709
مشاهدة
3394
حفظ
439
مشاهدة
2613
حفظ
404
مشاهدة
1988
حفظ
305
مشاهدة
3317
حفظ
568
مشاهدة
3773
حفظ
604
مشاهدة
3214
حفظ
713
مشاهدة
2567
حفظ
592
مشاهدة
3046
حفظ
258
مشاهدة
2360
حفظ
277
مشاهدة
2427
حفظ
304
مشاهدة
1920
حفظ
295
مشاهدة
1665
حفظ
239
مشاهدة
2060
حفظ
262
مشاهدة
1660
حفظ
824
مشاهدة
4246
حفظ
461
مشاهدة
1304
حفظ
637
مشاهدة
1821
حفظ
492
مشاهدة
1437
حفظ
522
مشاهدة
1475
حفظ
594
مشاهدة
2624
حفظ
408
مشاهدة
1533
حفظ
418
مشاهدة
1312
حفظ
416
مشاهدة
1373
حفظ
346
مشاهدة
1194
حفظ
521
مشاهدة
1449
حفظ
449
مشاهدة
1221
حفظ
366
مشاهدة
1093
حفظ
428
مشاهدة
1203
حفظ
358
مشاهدة
1187
حفظ
342
مشاهدة
1098
حفظ
990
مشاهدة
3405
حفظ
254
مشاهدة
1476
حفظ
580
مشاهدة
2286
حفظ
266
مشاهدة
1195
حفظ
306
مشاهدة
1050
حفظ
356
مشاهدة
1204
حفظ
332
مشاهدة
1088
حفظ
606
مشاهدة
2166
حفظ
318
مشاهدةحفظ
395
مشاهدة
1588
حفظ
721
مشاهدة
2577
حفظ
802
مشاهدة
2676
حفظ
794
مشاهدة
3257
حفظ
461
مشاهدة
2230
حفظ
627
مشاهدة
2449
حفظ
974
مشاهدة
3756
حفظ
618
مشاهدة
2861
حفظ
532
مشاهدة
2474
حفظ
578
مشاهدة
2526
حفظ
472
مشاهدة
2454
حفظ
704
مشاهدة
2758
حفظ
1086
مشاهدة
3136
حفظ
814
مشاهدة
3347
حفظ
937
مشاهدة
3519
حفظ
1584
مشاهدة
9953
حفظ
477
مشاهدة
2665
حفظ
528
مشاهدة
2468
حفظ
582
مشاهدة
2690
حفظ
513
مشاهدة
2252
حفظ
482
مشاهدة
2261
حفظ
849
مشاهدة
3125
حفظ
430
مشاهدة
2107
حفظ
444
مشاهدة
2060


برچسب ها: کربلا،

ارسال در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393 توسط نشون بی نشون
تحمیل = دانلود در سایز اصلی و با کیفیت

حفظ
180
مشاهدة
798
حفظ
355
مشاهدة
2127
حفظ
427
مشاهدة
3405
حفظ
930
مشاهدة
5243
حفظ
613
مشاهدة
3147
حفظ
608
مشاهدة
2424
حفظ
612
مشاهدة
2451
حفظ
292
مشاهدة
1561
حفظ
567
مشاهدة
2086
حفظ
586
مشاهدة
2332
حفظ
372
مشاهدة
1524
حفظ
322
مشاهدة
1546
حفظ
585
مشاهدة
2024
حفظ
685
مشاهدة
4073
حفظ
743
مشاهدة
3414
حفظ
517
مشاهدة
2532
حفظ
712
مشاهدة
3282
حفظ
2022
مشاهدة
8283
حفظ
1051
مشاهدة
5660
حفظ
919
مشاهدة
4496
حفظ
564
مشاهدة
2840
حفظ
712
مشاهدة
3749
حفظ
604
مشاهدة
2204
حفظ
508
مشاهدة
2145


حفظ
762
مشاهدة
2385
حفظ
728
مشاهدة
2407
حفظ
599
مشاهدة
1910
حفظ
563
مشاهدة
2179
حفظ
747
مشاهدة
3089
حفظ
615
مشاهدة
1978
حفظ
578
مشاهدة
1959
حفظ
592
مشاهدة
1814
حفظ
545
مشاهدة
2267
حفظ
564
مشاهدة
1823
حفظ
575
مشاهدة
2045
حفظ
486
مشاهدة
1482
حفظ
725
مشاهدة
2412
حفظ
626
مشاهدة
2415
حفظ
474
مشاهدة
1603
حفظ
409
مشاهدة
1311
حفظ
415
مشاهدة
1456
حفظ
329
مشاهدة
1125
حفظ
558
مشاهدة
1489
حفظ
340
مشاهدة
1101
حفظ
459
مشاهدة
1338
حفظ
531
مشاهدة
1522
حفظ
415
مشاهدة
1206
حفظ
355
مشاهدة
1072

برچسب ها: کربلا،

ارسال در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393 توسط نشون بی نشون
تحمیل = دانلود در سایز اصلی و با کیفیت


حفظ
104
مشاهدة
703
حفظ
126
مشاهدة
695
حفظ
281
مشاهدة
967
حفظ
126
مشاهدة
631
حفظ
71
مشاهدة
485
حفظ
92
مشاهدة
618
حفظ
752
مشاهدة
2113
حفظ
569
مشاهدة
2832
حفظ
537
مشاهدة
2002
حفظ
391
مشاهدة
1490
حفظ
253
مشاهدة
1393
حفظ
299
مشاهدة


حفظ
448
مشاهدة
1447
حفظ
592
مشاهدة
1962
حفظ
621
مشاهدة
2261
حفظ
463
مشاهدة
1364
حفظ
525
مشاهدة
1509
حفظ
474
مشاهدة
1251
حفظ
464
مشاهدة
1373
حفظ
498
مشاهدة
1538
حفظ
368
مشاهدة
1216
حفظ
444
مشاهدة
1293
حفظ
413
مشاهدة
1137
حفظ
454
مشاهدة
1294
حفظ
709
مشاهدة
1894
حفظ
597
مشاهدة
1385
حفظ
466
مشاهدة
1507
حفظ
712
مشاهدة
1548
حفظ
759
مشاهدة
1590
حفظ
313
مشاهدة
1220
حفظ
346
مشاهدة
1152
حفظ
383
مشاهدة
1356
حفظ
343
مشاهدة
1096
حفظ
305
مشاهدة
1341
حفظ
380
مشاهدة
1493
حفظ
594
مشاهدة
1803


برچسب ها: کربلا،

ارسال در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393 توسط نشون بی نشون
تحمیل = دانلود در سایز اصلی و با کیفیتحفظ
134
مشاهدة
767
حفظ
310
مشاهدة
1122
حفظ
403
مشاهدة
1233
حفظ
197
مشاهدة
863
حفظ
210
مشاهدة
752
حفظ
248
مشاهدة
794
حفظ
172
مشاهدة
892
حفظ
206
مشاهدة
936
حفظ
107
مشاهدة
779
حفظ
177
مشاهدة
1039
حفظ
504
مشاهدة
1584
حفظ
510
مشاهدة
2337
حفظ
372
مشاهدة
2175
حفظ
523
مشاهدة
1955
حفظ
739
مشاهدة
2391
حفظ
557
مشاهدة
2854
حفظ
289
مشاهدة
2666
حفظ
221
مشاهدة
1643
حفظ
225
مشاهدة
1226
حفظ
193
مشاهدة
1170
حفظ
176
مشاهدة
1024
حفظ
345
مشاهدة
1488
حفظ
214
مشاهدة
1009
حفظ
198
مشاهدة


حفظ
512
مشاهدة
1255
حفظ
537
مشاهدة
1082
حفظ
630
مشاهدة
1121
حفظ
461
مشاهدة
1037
حفظ
606
مشاهدة
1460
حفظ
522
مشاهدة
1303
حفظ
552
مشاهدة
1093
حفظ
514
مشاهدة
1104
حفظ
577
مشاهدة
1484
حفظ
590
مشاهدة
1718
حفظ
434
مشاهدة
1058
حفظ
348
مشاهدة
1000
حفظ
528
مشاهدة
1236
حفظ
465
مشاهدة
1009
حفظ
539
مشاهدة
1051
حفظ
905
مشاهدة
2361
حفظ
383
مشاهدة
832
حفظ
409
مشاهدة
1103
حفظ
485
مشاهدة
1337
حفظ
592
مشاهدة
1655
حفظ
383
مشاهدة
987
حفظ
507
مشاهدة
1566
حفظ
476
مشاهدة
1874
حفظ
479
مشاهدةحفظ
417
مشاهدة
1437
حفظ
346
مشاهدة
1053
حفظ
418
مشاهدة
1337
حفظ
560
مشاهدة
1450
حفظ
519
مشاهدة
1417
حفظ
628
مشاهدة
1714
حفظ
561
مشاهدة
1690
حفظ
721
مشاهدة
2448
حفظ
544
مشاهدة
1794
حفظ
480
مشاهدة
1587
حفظ
489
مشاهدة
1697
حفظ
523
مشاهدة
2132

برچسب ها: کربلا،

ارسال در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393 توسط نشون بی نشون
تحمیل = دانلود در سایز اصلی و با کیفیت
حفظ
203
مشاهدة
779
حفظ
128
مشاهدة
689
حفظ
138
مشاهدة
638
حفظ
251
مشاهدة
675
حفظ
345
مشاهدة
768
حفظ
351
مشاهدة
910
حفظ
130
مشاهدة
607
حفظ
214
مشاهدة
735
حفظ
102
مشاهدة
509
حفظ
125
مشاهدة
489
حفظ
128
مشاهدة
463
حفظ
82
مشاهدة
433
حفظ
154
مشاهدة
626
حفظ
213
مشاهدة
1090
حفظ
95
مشاهدة
759
حفظ
63
مشاهدة
619
حفظ
94
مشاهدة
532
حفظ
104
مشاهدة
557
حفظ
460
مشاهدة
2092
حفظ
191
مشاهدة
1258
حفظ
267
مشاهدة
1246
حفظ
228
مشاهدة
964
حفظ
228
مشاهدة
918
حفظ
153
مشاهدة


حفظ
439
مشاهدة
1498
حفظ
294
مشاهدة
860
حفظ
331
مشاهدة
1301
حفظ
302
مشاهدة
1108
حفظ
303
مشاهدة
1010
حفظ
445
مشاهدة
1284
حفظ
397
مشاهدة
1194
حفظ
389
مشاهدة
1124
حفظ
238
مشاهدة
1033
حفظ
334
مشاهدة
1164
حفظ
1000
مشاهدة
3117
حفظ
453
مشاهدة
2284
حفظ
656
مشاهدة
2378
حفظ
1121
مشاهدة
3001
حفظ
556
مشاهدة
2296
حفظ
500
مشاهدة
2385
حفظ
629
مشاهدة
2071
حفظ
565
مشاهدة
1943
حفظ
655
مشاهدة
2183
حفظ
445
مشاهدة
1810
حفظ
498
مشاهدة
2544
حفظ
441
مشاهدة
2599
حفظ
576
مشاهدة
2748
حفظ
719
مشاهدةحفظ
761
مشاهدة
5123
حفظ
504
مشاهدة
4418
حفظ
613
مشاهدة
4003
حفظ
553
مشاهدة
4334
حفظ
517
مشاهدة
4247
حفظ
468
مشاهدة
3264
حفظ
442
مشاهدة
2710
حفظ
572
مشاهدة
2393
حفظ
452
مشاهدة
2199
حفظ
382
مشاهدة
1961
حفظ
567
مشاهدة
2246
حفظ
740
مشاهدة
2555
حفظ
608
مشاهدة
2529
حفظ
468
مشاهدة
2270
حفظ
1055
مشاهدة
3261
حفظ
506
مشاهدة
2000
حفظ
527
مشاهدة
2094
حفظ
456
مشاهدة
1905
حفظ
520
مشاهدة
1995
حفظ
493
مشاهدة
1886
حفظ
532
مشاهدة
1997
حفظ
458
مشاهدة
1687
حفظ
522
مشاهدة
1438
حفظ
611
مشاهدة
1703

برچسب ها: کربلا،

ارسال در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393 توسط نشون بی نشون
جهت دیدن تصویر اصلی به روی عکس کلیک کنید

برچسب ها: کربلا،

ارسال در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393 توسط نشون بی نشون
جهت دیدن تصویر اصلی به روی عکس کلیک کنید

برچسب ها: کربلا،

ارسال در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393 توسط نشون بی نشون
جهت دیدن تصویر اصلی به روی عکس کلیک کنید

برچسب ها: کربلا،

ارسال در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393 توسط نشون بی نشون
جهت دیدن تصویر اصلی به روی عکس کلیک کنید

برچسب ها: کربلا،

ارسال در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393 توسط نشون بی نشون
جهت دیدن تصویر اصلی به روی عکس کلیک کنید

برچسب ها: کربلا،

ارسال در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393 توسط نشون بی نشون
جهت دیدن تصویر اصلی به روی عکس کلیک کنید


برچسب ها: کربلا،

ارسال در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393 توسط نشون بی نشون
جهت دیدن تصویر اصلی به روی عکس کلیک کنید
طبقه بندی: خدا، مذهب، بصیرت، عشق، نشانه های بی نشان،
ارسال در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393 توسط نشون بی نشون
جهت دیدن تصویر اصلی به روی عکس کلیک کنید
طبقه بندی: خدا، مذهب، بصیرت، عشق، نشانه های بی نشان،
ارسال در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393 توسط نشون بی نشون